Κριτές

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα Κριτών

Επιστήμονες όλων των πεδίων που σχετίζονται με τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην ομάδα που θα κρίνει τις εργασίες οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν, καταθέτοντας σχετική αίτηση στην ψηφιακή φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://goo.gl/bHFrAS. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2016.  Όσοι/ες ενταχθούν στην Ομάδα Κριτών, θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

Προϋπόθεση για την ένταξη στην Ομάδα Κριτών είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τουλάχιστον τίτλου, συναφούς με τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου. Η συμμετοχή με εισήγηση σε προηγούμενα συνέδρια, η αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά και η εμπειρία ως κριτή, επίσης θα εκτιμηθούν θετικά.

Από κάθε κριτή θα ζητηθεί να κρίνει έως τέσσερις εργασίες, σε μορφή εκτεταμένης περίληψης πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου και κατόπιν σε πλήρες κείμενο για τη δημοσίευση στα πρακτικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, οι κριτές θα παραλάβουν σχετική βεβαίωση σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, θα τους αποσταλεί στη συνέχεια ο ηλεκτρονικός τόμος των πρακτικών του συνεδρίου.

Οι κριτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με εισήγηση, θα καταβάλουν το ήμισυ της συνδρομής εισηγητή.